QUICK TESTS
097778.3920(Zalo)

HOCBONGTOANPHAN-min

 


PICTURE DESCRIPTION

Kiểm tra nhanh khả năng NGHE bằng các Audio mô tả tranh. Đây là Part 1 trong đề thi TOEIC.

TEST 1 TEST 2 TEST 3 TEST 4


QUESTIONS AND RESPONSES

Kiểm tra nhanh khả năng NGHE bằng các Audio hỏi đáp. Đây là Part 2 trong đề thi TOEIC.

TEST 1 TEST 2 TEST 3 TEST 4


SHORT CONVERSATIONS

Kiểm tra nhanh khả năng NGHE bằng các Audio hội thoại ngắn. Đây là Part 3 trong đề thi TOEIC.

TEST 1 TEST 2 TEST 3 TEST 4


SHORT TALKS

Kiểm tra nhanh khả năng NGHE bằng các Audio ngắn. Đây là Part 4 trong đề thi TOEIC.

TEST 1 TEST 2 TEST 3 TEST 4


INCOMPLETE SENTENCES

Kiểm tra nhanh khả năng NGỮ PHÁP bằng cách hoàn thành câu. Đây là Part 5 trong đề thi TOEIC.

TEST 1 TEST 2 TEST 3 TEST 4


INCOMPLETE TEXTS

Kiểm tra nhanh khả năng TỪ VỰNG bằng cách hoàn thành đoạn văn. Đây là Part 6 trong đề thi TOEIC.

TEST 1 TEST 2 TEST 3 TEST 4


READING COMPREHENSION

Kiểm tra nhanh khả năng ĐỌC HIỂU của bạn ra sao. Đây là Part 7 trong đề thi TOEIC.

TEST 1 TEST 2 TEST 3 TEST 4


BÀI KIỂM TRA TOEIC ĐẦY ĐỦ

Các bài kiểm tra được chọn lọc sát với đề thi thực tế TOEIC. Bạn có thể chọn kiểm tra 100 câu Listening Test, Reading Test hoặc có thể lựa chọn bài kiểm tra Full Test 200 câu – thời gian làm bài 2 tiếng.

THAM GIA

PIC003

THÔNG TIN CHI TIẾT