Page 1

Page 1

Nhưng vậy thì vì sao phải đổi cấu trúc đề thi và thêm các loại bài tập mới? Theo đơn vị ra đề thi TOEIC thì mục đích chính của việc cập nhật đề thi lần này là để đề thi bắt kịp với xu hướng phát triển của tiếng Anh trong thời đại hiện nay, ví dụ như:

 • Khi giao tiếp nhanh, người bản xứ rất thường xuyên nói lướt, vì vậy các bài nghe có các cụm từ nói lướt để phản ánh đúng thực tế giao tiếp:
  • Ví dụ: going to 
    → gonna 
  • Ví dụ: want to 
    → wanna