LocationHồ Chí Minh
Past WorkEnglish Teacher
Specialist InEnglish

TIỂU SỬ

Sinh sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh.